• Každý nový klient, popř. zákonný zástupce klienta, se může objednat emailem, popř. telefonátem. Pokud se nemůžete dovolat, právě pracuji a zavolám Vám co nejdříve zpět.
  • První setkání, vstupní vyšetření, trvá přibližně 30-60 min. (cena uvedená v ceníku je za 60min. – ta se upraví podle skutečné délky provedeného vyšetření). Během této návštěvy vyšetřím celkový stav mluvidel, dále slovní zásobu, zrakové a sluchové vnímání, plynulost řečového projevu, časoprostorovou orientaci, motoriku. Na základě celkového „stavu řeči“ – a po dohodě s Vámi – sestavím plán efektivní logopedické terapie, která by měla následovat.
  • Terapie probíhá dle individuálních potřeb a možností klienta. četnost setkání je většinou 1x až 2x za týden, a nebo 1x až 2x za měsíc. Délka terapie je zcela individuální a odvíjí se od potřeb klienta – 30min, 45min, 60min. Délku terapie určuje klinický logoped. Celková doba sezení zahrnuje cílenou terapii s klientem a závěrečný rozhovor, ve kterém společně probereme způsob a intenzitu domácího nácviku.
  • Mezi jednotlivými objednanými klienty dodržuji krátké přestávky, nutné pro dezinfekci a úklid prostor. Dodržujte proto, co nejpřesněji čas Vaší terapie a nezdržujte se zbytečně dlouhou dobu v prostorách zdravotnického zařízení.
Dále se, prosím, na webových stránkách ambulance podívejte na sekci "Aktuálně" a "Vnitřní řád" - zde jsou m.j. uvedeny další informace ohledně opatření v rámci Covid 19, které je nutné dodržet v čekárně a ambulanci. Děkuji Vám za pochopení.
Ano, péče klinického logopeda o děti a dospělé může být hrazena zdravotní pojišťovnou – v tomto případě je nutné předložit doporučení lékaře a průkaz pojištěnce. V případech, kdy zdravotnické zařízení (ambulance či lůžkové zařízení) nemá smlouvu s pojišťovnami, si hradí péči klient sám a je tak možné, vyjít lépe vstříc možnostem a požadavkům klienta (doba objednání, četnost terapie, atd.).V současné době mnozí zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům firemní benefity týkající se m.j. např. „nadstandartní zdravotní péče“ pro zaměstnance a jeho rodinu. Doporučuji tedy, informovat se u Vašeho zaměstnavatele, zda je možné tyto benefity čerpat v rámci klinické logopedie. Příspěvkem z bonusového programu až 1500,- aktuálně přispívá na vyšetření u klinického logopeda i ZPMV (211) - pro více info zde (po kliknutí na odkaz se otevřou stránky ZPMV).
Děti:
  • nejste si jisti a máte obavy, zda vývoj řeči Vašeho dítěte probíhá, tak jak má, dítě nemluví, mluvit se „nesnaží“, komunikaci nevyhledává, popř. mu nejde rozumět, má „svůj vlastní slovník“, aktivní slovní zásoba neodpovídá věku. Pak je vhodná konzultace/ vyšetření ještě před třetím rokem věku dítěte u klinického logopeda.
  • je vada řeči způsobena jinou diagnózou (např. smyslové vady – zraku, sluchu, dále rozštěp, PAS, ADHD, dětská mozková obrna a další neurologické vady), která brání vývoji řeči, je nutné zahájit logopedickou terapii co nejdříve po zjištění dané vady, poruchy, onemocnění.
  • se u Vašeho dítěte začala projevovat porucha plynulosti řeči („zadrhávání, opakování, protahování jednotlivých hlásek, slabik“), tempa řeči (tempo řeči je zrychlené, čímž ovlivňuje i srozumitelnost řeč.projevu) a tyto projevy trvají déle než měsíc.
  • má dítě potíže při polykání slin, tekutin a tuhé stravy.
  • se v řeči dítěte kolem 4.roku objevují výrazné dysgramatismy (např.chybné skloňování, časování), slovní zásoba aktivní/pasivní neodpovídá věku, řeč je málo srozumitelná, popř. dítě hlásky vynechává, zaměňuje či vadně tvoří, např.skupiny hlásek.:ŤĎŇ, TDN, sykavky, a kolem 5.roku, pak hlásky LRŘ - je vhodné vyšetření klinickým logopedem, který provede diagnostiku a doporučí další postup.
Dospělí:
  • u sebe pozoruje nesprávnou výslovnost jednotlivých hlásek, popř.má problém s plynulostí či tempem řeči, s polykáním slin, tekutin, tuhé stravy různé konzistence, je logopedická terapie správným řešením i v dospělosti.
  • u dospělých klientů spočívá logopedická péče nejčastěji v nápravě - vadné výslovnosti, poruch plynulosti a tempa řeči, narušené komunikační schopnosti po cévní mozkové příhodě, úrazech a při neurodegenerativním onemocnění (např. Parkinsonova, Alzheimerova nemoc, atd.).
Nejčastější jsou návštěvy jednou za čtrnáct dnů, jednou do týdne. Vždy je ale důležité, zahájit logopedickou péči včas. Četnost návštěv je plně v kompetenci klinické logopeda, který navrhne klientovi terapeutický plán, jenž je přizpůsoben kromě jiného požadavkům a možnostem klienta.Důležitými prvky ve stanovení četnosti návštěv jsou: konkrétní diagnóza, efektivita terapie, celkový zdravotní stav a schopnost spolupráce klienta, jeho časové možnosti. Jak vidíte, je to velmi indivuduální záležitost. Ale nebojte se, společně to nastavíme tak, aby to vyhovovalo Vám a zároveň byla terapie efektivní.
Odpověď: „Velice ráda bych Vám napsala pár „dobře míněných rad“, aby se výslovnost zlepšila, ale….“. Bohužel, tak snadné to není. Příčin může být několik a každá si vyžaduje „trochu“ jiný přístup. Vadná výslovnost může být způsobena neobratností mluvidel, smyslovou vadou/poruchou (zrak, sluch), nedostatky v koordinaci pohybu, v oslabení napodobovacího reflexu, atd. Někdy pomohou krátké ukázky, cvičení a hry. Jindy je nutná pravidelná, systematická terapie a někdy i mezioborová spolupráce s dalšími zdrav. obory (ORL, ortodoncie, foniatrie, neurologie, …). Doporučuji tedy, aby klinický logoped provedl komplexní vyšetření a poradil Vám, individuálně, vhodné postupy pro nácvik a motivaci podle diagnózy, osobnosti a věku dítěte.
Určitě dané obtíže v řečovém projevu konzultujte s klinickým logopedem. Jak jsem zmínila výše, právě klinický logoped je kompetentní pro odborné vyšetření a diagnostiku a může Vám tak lépe doporučit vhodný postup pro nápravu.
Klinický logoped poskytuje péči pouze ve zdravotnickém zařízení - t.j. ambulance, popř.lůžkové zařízení (stacionář, nemocnice). Výjimku tvoří poskytování logopedické péče imobilním pacientům v domácím prostředí na základě doporučení lékaře.
Absolvent pregraduálního studia oboru speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie, který je povinen se při zaměstnání ve zdravotnictví dále postgraduálně vzdělá-vat ve specializačním vzdělávání a poté, kdy úspěšně absolvuje atestaci v oboru Klinická logopedie, je povinen se i nadále vzdělávat tzv. celoživotně. Vždy po deseti letech musí doložit na ministerstvo zdravotnictví potvrzení o celoživotním vzdělávání, jinak mu registrace MZČR není prodloužena.Ve zdravotnictví logopedi pracují a absolvují stáže v rámci postgraduálního vzdělávání v soukromých ambulancích, na odděleních foniatrie, neurologie, otorinolaryngologie, rehabilitace, psychiatrie, pe-diatrie, geriatrie, plastické chirurgie, iktových jednotkách atd. Po absolvování specializačního vzdě-lávání je klinický logoped oprávněn k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu. Za výkon povolání klinického logopeda bez odborného dohledu se považuje činnost v souladu s vyhl. č. 55/2011 Sb.
Raději se ujistěte zde! (Po kliknutí se otevřou stránky Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb).
Speciální pedagog-logoped i klinický logoped jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci se státní závě-rečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Klinický logoped se však musí následně postgraduálně vzdělávat.Specializační vzdělávání je ukončeno atestací a registrací MZČR. Jejich kompetence jsou tedy rozdílné. Speciální pedagogové se plně podílí v rezortu školství (MŠ, ZŠ, poradenská činnost – PPP, SPC, soukromé poraden.služby) na výchovně-vzdělávacím procesu a edukují dítě v období školního za-řazení. Klinický logoped pracuje v rezortu zdravotnictví a podílí se na léčebně-terapeutickém procesu jak u dětí, tak i dospělých, tedy v jakékoli etapě lidského života.